Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu wisehabit.com jest WISE HABIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Czeczota 6, kod pocztowy 02-607, REGON: 524163699, NIP: 5214000460, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001012916, kapitał zakładowy: 5 000 złotych.
Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. „RODO”.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, wprowadziliśmy środki ochrony natury technicznej oraz organizacyjnej, które mają zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa danych, w szczególności chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem bądź zmianą, kradzieżą czy utratą.
Dane osobowe traktujemy jako poufne i wykorzystujemy je tylko w jasno określonych celach i wyłącznie w zakresie niezbędnych dla ich realizacji. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienia lub podmioty uprawnione do dysponowania danymi na podstawie odrębnych umów powierzenia. Dane mogą zostać udostępnione również innym podmiotom, o ile jest to niezbędne dla spełnienia celu przetwarzania bądź uzasadnione jest interesem administratora bądź osoby trzeciej. Mowa tu m.in. o operatorach pocztowych, firmach kurierskich, operatorach systemów płatności, systemów informatycznych, czy kancelariach prawnych.
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego wisehabit.com, w szczególności w procesie tworzenia konta na stronie, zarządzania kontem, składania i realizacji zamówień, w tym informowaniu o statusie zamówienia, udzielania odpowiedzi na zapytania ogólne jak i dotyczące realizowanego zamówienia, czy dostarczaniu newsletera.
Dane osobowe przetwarzamy zawsze w oparciu o konkretną podstawę prawną. W przypadku serwisu wisehabit.com przetwarzanie ma miejsce, gdy:

  1. jest niezbędne do wykonania umowy (realizacji zamówienia), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  2. jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego przykładowo z ustawy o VAT bądź ordynacji podatkowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jak marketing produktów własnych oferowanych w sklepie internetowym czy uzyskanie ochrony prawnej – art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  4. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, przykładowo zamawiając newletter czy decydując się na otrzymywanie spersonalizowanych rabatów – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Danych osobowych nie sprzedajemy bądź nie udostępniamy w jakikolwiek sposób podmiotom spoza kręgu określonego niniejszą polityką prywatności. Danych nie przekazujemy do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.
Niektóre dane osobowe przetwarzamy w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dzieje się tak w przypadku przyznawania spersonalizowanych rabatów.
Dane przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, czas przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – przez okres określony terminami przedawnienia.
Jeśli dane przetwarzamy na podstawie zgody, może one być w każdej chwili cofnięta bez wpływu jednak na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić w dowolnej formie, która pozwoli nam zapoznać się w wolą osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dane przetwarzamy, ma również prawo:

  1. dostępu do swoich danych;
  2. korygowania bądź uaktualniania danych;
  3. przenoszenia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  6. żądania usunięcia danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia każda osoba, której dane przetwarzamy, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu realizacji praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych można skorzystać w szczególności poprzez kontakt pod adres e-mail store@wisehabit.com bądź pisemnie na adres ul. Czeczota 6, 02-607 Warszaw.
W naszym serwisie wykorzystujemy pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny. Pliki te są wykorzystywane, aby ułatwić i uprzyjemnić wizyty na naszej stronie. Nie używamy ich do przechowywania danych osobowych ani nie ujawniamy tych informacji innym podmiotom. Istnieją dwa typy „cookies” – trwałe i tymczasowe (ciasteczka sesji). Trwałe ciasteczka są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Natomiast ciasteczka sesji przechowuje się jedynie tymczasowo i są one usuwane, gdy tylko użytkownik zamyka przeglądarkę. Trwałe pliki „cookie” wykorzystujemy do zapamiętywania preferencji strony startowej użytkownika oraz przechowywania danych do logowania. Używamy ciasteczek sesji, kiedy użytkownik korzysta z filtru produktów, a także do sprawdzenia, czy jesteś zalogowany(a). Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania można odnaleźć w menu „Pomoc” w przeglądarce. Można również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu. Zablokowanie plików „cookie” może spowodować, że niektóre funkcje strony mogą być niedostępne.

pixel