Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

§ 1 Zakres przedmiotowy
Niniejszy regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym wisehabit.com

§ 2 Słowniczek
Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta, pozwalający na autoryzację Klienta oraz wejście i skorzystanie z Konta,
 2. Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. Konto – indywidualne konto Klienta w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Sprzedawcę,
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Likwidacja Konta – trwałe usunięcie Konta oraz danych Klienta podanych w trakcie rejestracji,
 6. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, którym Klient posługuje się w celu wejścia i skorzystania z Konta,
 7. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego loginu i hasła w celu wejścia i skorzystania z Konta ,
 8. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Kliencie, nadanie mu loginu i hasła oraz założenie Konta,
 9. Sprzedawca – WISE HABIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czeczota 6 (kod pocztowy 02-607), NIP: 5214000460, KRS: 0001012916, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 5000 zł; e-mail: store@wisehabit.com, numer telefonu kontaktowego:+48 608561117,
 10. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej https://wisehabit.com,
 11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
 12. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3 Prawa autorskie

 1. Strona internetowa sklepu internetowego jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i podlega ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej sklepu internetowego, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ stanowią własność intelektualną Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich.
 3. Sprzedawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Sprzedawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta:
  1. komputera lub innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej,
  2. adresu e-mail,
 2. Dodatkowo do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Klientowi pełne korzystanie ze sklepu internetowego.

§ 5 Dostęp do treści i korzystanie ze sklepu

 1. Przeglądanie treści dostępnych w ramach sklepu internetowego nie wymaga żadnej rejestracji i/lub zakładania konta przez Klienta.
 2. Do składania zamówień niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia – uprzednie założenie Konta nie jest konieczne.
 3. W ramach korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia następujące rodzaje usług:
  1. wyszukiwanie i przeglądanie danych nt. aktualnego asortymentu Sprzedawcy,
  2. zakładanie Konta,
  3. zawieranie umowy sprzedaży przez internet za pośrednictwem formularza zamówienia lub Konta.

§ 6 Rejestracja i zakładanie Konta. Likwidacja Konta

 1. Klient może dokonać rejestracji w ramach sklepu internetowego i założyć Konto.
 2. W przypadku założenia Konta:
  1. Klient może korzystać z usług dostępnych w jego ramach,
  2. Klient posiada dostęp do panelu i m.in. podgląd do historii transakcji Klienta oraz możliwość dokonania aktualizacji danych Klienta,
  3. Klient nie musi każdorazowo przy składaniu zamówienia uzupełniać swoich danych w formularzu,
  4. Korzystanie z niego przez Klienta jest bezpłatne.
 3. Rejestracja ma charakter jednorazowy.
 4. Rejestracja oraz likwidacja konta Klienta jest bezpłatna.
 5. Rejestracji dokonuje się pod adresem internetowym https://wisehabit.com/client-new.php?register poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 6. W trakcie rejestracji Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 7. Podanie danych Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania i założenia Konta.
 8. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta loginu oraz hasła.
 9. Klient celem ochrony Konta obowiązany jest nie udostępniać hasła osobom trzecim, zaś w przypadku ujawnienia hasła osobom trzecim powinien niezwłocznie zmienić hasło. Dodatkowo Klient obowiązany jest posiadać zainstalowane na urządzeniu końcowym aktualne oprogramowanie antywirusowe. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych z zaniechania tego obowiązku.
 10. Dane wskazane przez Klienta w trakcie rejestracji powinny być przez Klienta aktualizowane. Aktualizacji danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych na Koncie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Klienta.
 11. Po zakończeniu rejestracji Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę treści informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio ze Sklepem lub pozostałymi usługami Sprzedawcy (zapisanie się do newslettera). W takim przypadku Sprzedawca informuje Klienta o aktualnych promocjach za pośrednictwem korespondencji e-mail i/lub sms.
 12. Klient uprawniony jest do zlikwidowania swojego Konta w każdym czasie.
 13. Do likwidacji Konta niezbędne jest wysłanie przez Klienta do Sprzedawcy takiego żądania na adres store@wisehabit.com. Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§ 7 Zamówienia  za pośrednictwem sklepu internetowego. Zawarcie umowy

 1. Klient zamawia towar poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu internetowego. Klient, który zaloguje się na Konto, w ramach którego uzupełnione są jego dane, nie musi podawać swoich danych do zamówienia, gdyż wczytują się one automatycznie. Klient, który zaloguje się na Google albo do jednego ze wskazanych na stronie internetowej social mediów, musi podawać mniejszą ilość swoich danych – dane częściowo wczytają się automatycznie.
 2. Składając zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 zdanie 1 Klient po uprzednim zaznaczeniu rodzaju i ilości zamawianego towaru i dodaniu go do koszyka, w formularzu zamówienia podaje następujące dane: imię, nazwisko, firmę (opcjonalnie), NIP (opcjonalnie), adres e-mail, numer telefonu oraz adres na jaki ma zostać zrealizowane zamówienie.
 3. Składając zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 zdanie 2 Klient w formularzu zamówienia podaje następujące dane: rodzaj i ilość zamawianego towaru, kolor, materiał, z jakiego wykonany jest towar. Dodatkowo składając  zamówienie w sposób wskazany w ust. 1 zdanie 3 Klient uzupełnia brakujące dane personalne (rodzaj danych zależy od serwisu, w którym Klient jest zalogowany).
 4. Klient może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
 5. Złożenie zamówienia w sposób wskazany w ust. 1 stanowi zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz treść niniejszego Regulaminu w formacie PDF.
 7. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta tegoż maila.

§ 8 Metody dostawy. Płatności

 1. Sprzedawca oferuje dostawę towaru za pośrednictwem kuriera.
 2. Klient może skorzystać z metod płatności wskazanych w trakcie składania zamówienia. Są to m.in.:
  1. przelew online,
  2. BLIK,
  3. płatność za pośrednictwem serwisu Pay Pal - Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę internetową serwisu Pay Pal, a następnie dokonuje płatności zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez ten serwis,
  4. karta płatnicza,
  5. PayPo (płatność odroczona),
  6. wykorzystanie bonu lub karty podarunkowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych regulaminach.
 3. Za prawidłowy przebieg płatności dokonanej w sposób wskazany w ust. 2 odpowiada operator tejże płatności.
 4. Za datę dokonania płatności za towar przyjmuje się uznanie rachunku Sprzedawcy.
 5. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 6. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostawy. Koszty te są podawane Klientowi w trakcie składania zamówienia i zależą od wybranej metody dostawy.

§ 9 Wysyłka i dostawa

 1. Wysyłka towaru następuje w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych, zazwyczaj w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
 2. Towary są dostarczane za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w zależności od wyboru Klienta.
 3. Towar jest dostarczany na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy towaru na adres spoza obszaru Polski. W takim wypadku Klient powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą, aby dokonać indywidualnych ustaleń co do szczegółów i kosztów realizacji konkretnego zamówienia.

§ 10 Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą objętą ochroną konsumencką

 1. Stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierającą umowę nie mającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy, tj.:
  1. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,
  2. dodatkowych kosztów dostarczenia towaru, jeżeli spośród możliwych opcji dostawy Klient wybrał inny wariant niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przewiduje możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim wypadku Klient odstępuje od umowy wysyłając wiadomość na adres store@wisehabit.com. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Klient jest zobowiązany do dokonania zwrotu otrzymanego towaru we własnym zakresie i na własny koszt (np. poprzez odesłanie paczki), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu i sposób ten nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11 Reklamacje w przypadku wystąpienia wad towaru

 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów, którzy nie są konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą objętymi ochroną konsumencką.
 2. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta dotyczące niezgodności towaru z umową.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  1. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  2. opis niezgodności towaru z umową,
  3. wskazanie żądania reklamacyjnego,
  4. dane kontaktowe Klienta.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może w pierwszej kolejności żądać jego naprawy lub wymiany.
 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 8. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 9. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta towar na swój koszt.
 10. W drugiej kolejności Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Jest to możliwe w następujących sytuacjach:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową z uwagi na nadmierne koszty naprawy i wymiany lub niemożliwość podjęcia takich działań,
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
  4. brak zgodności towaru z umową  jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy lub wymiany,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 12. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 15. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 17. Klient może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji.
 18. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 12 Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. Każdy Klient w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub Konta uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: store@wisehabit.com bądź w formie listownej na adres Sprzedawcy.
 2. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko lub nazwę Klienta, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Klient otrzymał zgłoszenie, na adres wskazany w zgłoszeniu.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Sprzedawca oświadcza, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje dotyczące trybu i procedury rozstrzygania sporu dostępne są na stronie internetowej http://spsk.wiih.org.pl/index.php.
 3. Klient będący konsumentem może również zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Klient może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej sklepu internetowego informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.
 4. Korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich opublikowania na stronie serwisu.
 6. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji i do złożonych już zamówień stosuje się dotychczasowe postanowienia.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://wisehabit.com/pol-terms.html
 3. Komunikacja pomiędzy stronami odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej. W przypadku komunikacji pisemnej wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres Sprzedawcy. Po otrzymaniu korespondencji pisemnej Sprzedawca udzieli odpowiedzi na adres podany w piśmie Klienta. W przypadku komunikacji elektronicznej Sprzedawca będzie wysyłać Klientowi informacje na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sklepu internetowego i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 września 2023 roku.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 6. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
 7. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej
Załącznik nr 2 Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w wersji elektronicznej

pixel